Hoppa till textinnehållet

Riskhantering

Roslagens Sparbanks styrelse har fastställt en policy för hanteringen av sparbankens risker. Av riskpolicyn framgår att sparbanken inom ramen för sin verksamhet skall avsätta tillräckligt eget kapital så att negativa oväntade värden kan absorberas utan att bankens ställning hotas.

Målet för hanteringen av Sparbankens risker är att:

 • Identifiera samtliga risker i verksamheten
 • Begränsa risker
 • Kontrollera kvarvarande risker
 • Optimera avkastning vid den kvarvarande risken

Marknadsrisk

I begreppet innefattas likviditets-, ränte-, valutakurs- och aktiekursrisk. Sparbankens styrelse har i riktlinjer för marknadsrisker fastställt limiter för respektive risktyp.

Likviditetsrisk

Roslagens Sparbank definierar likviditetsrisk som risken för att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt, eller att inte kunna avyttra tillgångar till ett rimligt pris. Likviditetsrisk uppstår genom att löptiderna på balansräkningens tillgångs- respektive skuldsida inte sammanfaller då utlåningen generellt är mer långfristig än inlåningen.

Inlåning från allmänheten är Roslagens Sparbanks viktigaste finansieringskälla. Utöver inlåningen har banken en likviditetsbuffert, vilken består av likvida medel samt värdepapper med hög kreditvärdighet och som är omsättningsbara på kort sikt.

Roslagens Sparbank har riktlinjer som styr likviditetshanteringen i banken. I riktlinjerna finns bl.a limiter och nyckeltal som VD och ekonomichef skall följa upp och rapportera till bankens styrelse och funktion för riskkontroll. Rapportering och uppföljning sker på månads- eller årsbasis beroende på vilken limit/nyckeltal som avses. Limiterna och nyckeltalen anger t.ex. storleken på bankens likviditetsbuffert, lägsta tillåtna belopp på bankens checkräkning samt relationen inlåning/utlåning.

Riktlinjerna anger även att likviditeten dels ska prognostiseras löpande men även stresstestas minst halvårsvis. Stresstesterna ska baseras på minst fyra olika scenarios::

 • Ny extern finansiering är inte tillgänglig och inlåningen minskar med 1,5% per vecka.
 • Marknadsvärdet på tillgångarna i likviditetsreserven minskar med 2,5% per vecka.
 • Minskad allmän tillgång på likviditet leder till ett ökat utnyttjande av beviljade krediter. Ökningen motsvarar 2,5% av beviljade ej utnyttjade krediter per vecka.
 • En kombination av de tre scenariorna.

Utöver riktlinjerna finns även en beredskapsplan som, utöver en tydlig ansvarsfördelning, innehåller instruktioner för hur banken ska komma till rätta med ett eventuellt likviditetsunderskott. Beredskapsplanen anger lämpliga åtgärder för att hantera konsekvenserna av olika typer av krissituationer och innehåller även definitioner på händelser som utlöser och eskalerar beredskapsplanen. Både riktlinjerna och beredskapsplanen uppdateras årligen och ändras vid behov.

Likviditetsreserv (enligt FFFS 2010:7):

Siffror per 2022-12-31
Roslagens Sparbanks likviditetsreserv är uppdelad i följande komponenter:

 • Kassa (exkl. medel som finns i automater eller som är lämnade som säkerhet)
 • Inlåningsmedel i Riksbanken eller i annan bank, förutsatt att de är tillgängliga nästkommande dag
 • Övriga tillgångar som är likvida på privata marknader och belåningsbara i Riksbanken.
   SEK  EUR  Annnan Valuta
Kassa och inlåningsmedel  945 764 749    
Statspapper  668 817 000    
Säkerställda obligationer  497 323 000    
Företagsobligationer med hög kreditkvalitet  15 010 000    
Summa  2 126 914 749  0  0
Andra likviditetskapande åtgärder (utöver ovan nämnda högkvalitativa tillgångar som ingår i bankens Övrig likviditetsbuffert likviditetsreserv enligt kravet i FFFS 2010:7):
  SEK EUR Annan valuta
Omsättningsbara värdepapper  778 936 510    
Summa  778 936 510  0  0
Finansieringskällor:
  SEK EUR Annan Valuta
Svensk allmänhet (inlåning)  10 924 276 120  12 446 000  8 626 000
Svenska kommuner (inlåning)  0  0  0
Kreditinstitut (inlåning)  47 000  0  0
Övriga (inlåning)  50 370 000  0  0
Summa  10 974 693 120  12 446 000  8 626 000
Övrig information
Balansomslutning, tkr  12 879 215
Utlåning till allmänheten, tkr  9 142 529
Inlåning från allmänheten, tkr  10 995 718
Kvoten utlåning/inlåning  83%

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att värden påverkas negativt vid en ränteförändring. Ränterisk omfattar inte endast omedelbara effekter på resultaträkningen utan även effekter på tillgångar och skulder i balansräkningen.

Sparbankens styrelse har fastställt att ränterisken uttryckt som duration i eget kapital ej bör överstiga 3,5 år. Per 22-12-31 uppgick den faktiska durationen till 2,07 år.

Valutarisk

Med valutakursrisk avses risken att värden påverkas negativt när valutakurserna förändras. Enligt Sparbankens riktlinjer för marknadsrisker skall all valutarisk som uppstår i samband med in- och utlåning i utländsk valuta riskavtäckas.

Aktiekursrisk

Med aktiekursrisk avses risken att värden påverkas negativt vid en förändring av aktiekurserna. Roslagens Sparbank innehar av strategiska skäl aktier i Swedbank.

Övriga innehav är av ringa betydelse. Aktierna i Swedbank redovisas som aktier i intressebolag, vilket innebär att dessa redovisas till marknadsvärde om inte nedskrivningsprövning indikerar ett lägre värde. Nedskrivningsprövning genomförs löpande i verksamheten.

Kreditrisk

Den vanligaste risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster.

Med kreditrisk avses risken för förluster till följd av att avtalspart ej fullföljer ingånget avtal.

Sparbankens styrelse har i riktlinjer för Kreditrisker fastställt kriterier för ledningens befogenhet att fatta beslut i kreditfrågor. Särskild vikt skall härvid läggas på en framåtriktad analys där återbetalningsförmågan och kassaflödet är de viktigaste parametrarna. Väsentligt är också att den bedömda risknivån i varje enskilt engagemang får genomslag i prissättningen.

Den av styrelsen fastställda sammansättningen av kreditportföljen följs upp och rapporteras kontinuerligt under året.

Operativa risker

Med operativa risker avses risken för direkta eller indirekta förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller till följd av yttre händelser. Sparbankens styrelse har i riktlinjer för operativa risker fastställt att risktagandet så långt som möjligt ska begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart. För operativa risker som kan kvantifieras, ska förlustrisk vägas mot kostnad för att begränsa risken.

Inventering av operativa risker ska vara så fullständig att sannolikheten för att oförutsedda operativa risker uppstår, minimeras.

Kapitaltäckning

Syftet med kapitaltäckningsreglerna är att säkerställa att banker har tillräckligt med kapital för att täcka riskerna i sin verksamhet. Vidare syftar de till att stärka bankernas motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda Bankens kunder. Reglerna innebär att kapitalbasen med marginal ska täcka de föreskrivna kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och kapitalbuffertar. Därutöver ska kapitalbasen dessutom täcka de risker Banken identifierat i verksamheten i enlighet med Bankens interna kapitalutvärdering.

Banken har en årligt fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt som baseras på Bankens riskprofil, bankens strategi och inriktning, omvärldsförändringar, scenarioanalyser och stresstester. Översyn och utvärdering av planen utgör en integrerad del av verksamheten.

Offentliggörande av periodisk information om kapitalbas, kapitaltäckning och kapitalkrav, Roslagens Sparbank, organisationsnummer 514400-7399, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskarav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).

Beräkning av kapitalkrav är utförd enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967) om införandet av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskarv och kapitalbuffertar.

Roslagens Sparbank tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker samt basmetoden för beräkning av operativa risker. Banken har valt att inte tillämpa övergångsbestämmelser avseende IFRS 9. Kapitalbas, kapitalrelationer och bruttosoliditetsgraden inkluderar därmed effekterna av införandet av IFRS9 som skedde per den 1 januari 2018.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kaptialutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Roslagens Sparbank har valt schablonmetod för kreditrisker och basmetod för operativa risker

Kapitalbas (2022-12-31) Belopp i tkr
Kärnprimärkapital  
Reservfond  1 451 021
Fond för verkligt värde  251 253
Kapitalandel av obeskattade reserver  7 853
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar  1 710 127
Avdrag innehav i kärnprimärkapitlinstrument i den finansiella sektorn  -454 519
Värdejustering pga. krav på försiktig värdering  -2 658
Summa lagstifningsjusteringar  -457 177
Summa kärnprimärkapital  1 252 950
Kapitalbas  1 252 950

 

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp
Kapitalkrav Riskvägt belopp
Exponeringar mot institut  12 444  155 548
Exponeringar mot företag  115 356  1 441 955
Exponeringar mot hushåll  137 370  1 717 124
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter  161 444  2 018 044
Fallerande exponeringar  1 323  54 234
Exponeringar i form av säkerställda obligationer  4 339  50 060
Aktieexponeringar  13 690  171 123
Övriga poster  4 684  58 550
Summa exponeringar  450 649  5 633 109
Operativ risk enligt basmetoden 42 609  532 618
Kreditvärderingsjusteringsrisk enligt schablonmetoden  1 441  18 013
Summa kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp  494 699  6 183 740
Sammanställning    
Kapital,  Kapitalkrav, kapitalbuffertar och internt bedömt kapitalbehov    
  Tkr % av REA
Totala riskvägda tillgångar (REA)  6 183 740  
     
Kärnprimärkapital  1 252 950  20,26%
     
Kapitalbaskrav i Pelare 1  494 699  8,0%
- varav kreditrisk    452 090  7,3%
- varav operativs risk  42 609  0,7%
     
Tillägg för internt bedömt kapitalbehov i Pelare 2  197 896  3,2%
- det högsta av inom respektive riskkategori, I) och II) enligt beräkningen nedan    
     
Buffertkrav  216 431  3,5%
 - varav kapitalkonserveringsbuffert  154 593  2,5%
 - varav kontracyklisk kapitalbuffert  61 837  1,0%
     
Pelare 2-vägledning  92 756  1,5%
     
TOTALT KAPITALKRAV  1 001 782  16,2%
     
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert  758 251  12,3%
     
Kapitalöverskott efter Pelare 1, 2, buffertkrav och Pelare 2-vägledning  251 168  4,1%
     
Tillägg för internt bedömt kapitalbehov i Pelare 2    
I) Beräkning enligt Bankens interna metoder  178 395  2,9%
- varav koncentrationsrisk  68 622  1,1%
- varav marknadsrisker  108 520  1,8%
- varav strategisk/affärsrisk  1 253  0,0%
     
II) Beräkning enligt Finansinspektionens beslut och om särskilt kapitalbaskrav  196 643  3,2%
- varav koncentrationsrisk  71 731  1,2%
- varav marknadsrisker  124 912  2,0%
     
Totalt tillägg för internt bedömt kapitalbehov i Pelare 2  197 896  3,2%
     
     
     
Bruttsoliditet Tkr % av exponeringsbelopp
Totalt exponeringsbelopp  12 837 127  
     
Bruttosoliditetsgrad    9,8%
     
Bruttosoliditet minimikrav  385 114  3,0%
Bruttosoliditet Pelare 2-vägledning  205 394  1,6%
Totalt bruttosoliditetskrav och Pelare 2-vägledning  590 508  4,6%