Stiftelsen ska främja Häveröbygdens utveckling genom att bidra till

  • att skapa nya arbetstillfällen i Häveröbygden samt
  • att öka trivsel och trygghet i Häveröbygden.

Läs mer på Häveröstiftelsens hemsida

Hur ska stiftelsen arbeta?

  • Stiftelsen ska skapa nya arbetstillfällen i Häveröbygden genom att förvärva, äga och avyttra aktier eller därmed jämförliga andelar i utvecklingsbara företag i Häveröbygden. Lämpliga förvärv är till exempel företag som bedriver skol- och vårdverksamhet samt företag som äger byggnader eller lokaler som inrymmer denna verksamhet eller andra företag som bidrar till sysselsättningen. Aktier eller andelar ska ägas av stiftelsen endast temporärt i avvaktan på en stabil och långsiktig förvärvare. Stiftelsens förvärv av företag ska ske med omsorg och försiktighet.
  • Stiftelsen ska bidra till ökad trivsel och trygghet i Häveröbygden genom att ge stöd till projekt eller verksamheter som syftar till att ge utrymme åt de ungas röster. Detta kan ske genom att lämna bidrag till ungdomsorganisationer som arbetar med ungas delaktighet och som låter unga själva skapa aktiviteter, mötesplatser och sammanhang, med vuxna som coacher och stöd. Viktiga områden att arbeta med är till exempel utbildning, arbetsmarknad, hälsa, integration, mångfald, delaktighet och inflytande i samhället för att motverka problem med exempelvis utanförskap, kriminalitet, arbetslöshet och segregation.

Vad är "Häveröbygden"?

Med Häveröbygden avses det område som benämns Häverö landskommun och som vid kommunreformen 1952 bildades genom sammanläggning med kommunerna Edebo, Singö och Ununge. Tätorterna i Häverö landskommun var Hallstavik, Herräng och Skebo.

Årsredovisning

Årsredovisning 2022 (pdf)