Det är en av vårens vackraste dagar. Vi kommer gåendes ner för skogsbacken mot planteringarna vid Färsna gård, cirka två kilometer norr om Norrtälje stadskärna. Fåglarna kvittrar, solen värmer och på håll hör vi getterna bräka.

Anna Westerlund och Susanne Jansson, pedagoger på Norrtälje Naturcentrum, möter upp oss och visar oss runt bland odlingarna där Naturcentrum driver sin utomhuspedagogiska verksamhet sedan 2008.

- Utemiljön är så tillåtande och gör att fler elever kan komma till sin rätt. Naturen är en perfekt mötesplats för folkhälsa, integration och skola, berättar Susanne.

Norrtälje Naturcentrum tar emot förskolor, skolor och andra intresserade grupper. Målet med verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling inom natur-, miljö- och naturvårdsfrågor med utomhuspedagogik som metod. Ett långsiktigt sätt att arbeta för hållbar utveckling i Roslagen ur flera perspektiv.

Målet är också att inspirera elever och pedagoger att använda ute- och innemiljön i växelverkan för att lära mer inom alla ämnen.

- Vi erbjuder ledda aktiviteter i Färsnas omgivning året runt, samt att vi åker ut till skolor och förskolor vid behov för Naturdagar, berättar Anna entusiastiskt.

På Färsna gård finns även ett flertal andra verksamheter. Norrtälje Naturcentrum samverkar med många av dessa i sin verksamhet. Bland annat finns föreningen Färsna 4H som har verksamhet med djur för barn kvällstid och helger.

Roslagens Sparbank Stiftelser har i många år delfinansierat naturdagar/utbildningsdagar vid Norrtälje Naturcentrum för Roslagens alla elever, vilket möjliggör för många skolklasser att genomföra dagarna.

- Vi vill visa på utemiljöns fantastiska möjligheter till ökad kunskap och utveckling för eleven. När teori och praktik kopplas samman skapas bestående kunskap, säger Susanne

Syftet med naturdagarna är att vara ett komplement till skolornas ordinarie verksamhet, för att på detta sätt vara med och öka kvalitén på skolornas utbildning. Naturcentrum vill bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna i Norrtälje kommun gällande läroplan/kursplan.

- I skiftande lärmiljöer synliggörs också olika förmågor och kunskaper hos elever, vilket stärker deras självkänsla, som är en förutsättning för lärande, berättar Anna som också är legitimerad lärare

Naturcentrum erbjuder färdiga förslag på innehåll på dagarna, men innehållet skräddarsys också efter pedagogernas önskemål och elevernas behov. Utomhuspedagogik handlar främst om att lära i autentiska miljöer. De miljöer som Norrtälje Naturcentrum erbjuder är trädgård, odling, gård, barrskog, lövskog, äng, åker och hage. Det fantastisk natur- och kulturlandskapet kring gården lär eleverna både lokalhistoria, historia, geografi och samhällskunskap.

Några integrationsprojekt för nyanlända vuxna har även genomförts. De flesta är kvinnor med kort eller ingen tidigare skolbakgrund. Genom odling och natur lär de sig det svenska språket och projekten har blivit en del i Norrtälje Naturcentrums ordinarie verksamhet.

- I trädgården sker möten och kunskapsutbyte som är helt fantastiska, säger Anna entusiastiskt

Pedagogerna har akademisk utbildning som legitimerad lärare och även akademiska utbildningar på SLU (skog och mark). Naturen och odlingarna på Färsna gård blir unika mötesplatser där man kan se hållbarhet i praktiken.

- Utan Roslagens Sparbanks Stiftelser skulle få elever ha möjlighet att få uppleva Naturdagar på Naturcentrum. De olika skolorna har olika förutsättningar och alla elever ges ej samma möjlighet. Naturdagar för ALLA elever är en självklarhet för Naturcentrum (oberoende av skolors ledning, elevers etniska bakgrund, elevers sociala situation eller fysiska förmåga) och kommer ge en mer inkluderande och tillgänglig skola. Utan stödet från Roslagens Sparbanks Stiftelser vore detta inte möjligt, avslutar Anna.