Hoppa till textinnehållet

Riskhantering

Roslagens Sparbanks styrelse har fastställt en policy för hanteringen av sparbankens risker. Av riskpolicyn framgår att sparbanken inom ramen för sin verksamhet skall avsätta tillräckligt eget kapital så att negativa oväntade värden kan absorberas utan att bankens ställning hotas.

Målet för hanteringen av Sparbankens risker är att:

 • Identifiera samtliga risker i verksamheten
 • Begränsa risker
 • Kontrollera kvarvarande risker
 • Optimera avkastning vid den kvarvarande risken

Marknadsrisk

I begreppet innefattas likviditets-, ränte-, valutakurs- och aktiekursrisk. Sparbankens styrelse har i riktlinjer för marknadsrisker fastställt limiter för respektive risktyp.

Likviditetsrisk

Roslagens Sparbank definierar likviditetsrisk som risken för att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt, eller att inte kunna avyttra tillgångar till ett rimligt pris. Likviditetsrisk uppstår genom att löptiderna på balansräkningens tillgångs- respektive skuldsida inte sammanfaller då utlåningen generellt är mer långfristig än inlåningen.

Inlåning från allmänheten är Roslagens Sparbanks viktigaste finansieringskälla. Utöver inlåningen har banken en likviditetsbuffert, vilken består av likvida medel samt värdepapper med hög kreditvärdighet och som är omsättningsbara på kort sikt.

Roslagens Sparbank har riktlinjer som styr likviditetshanteringen i banken. I riktlinjerna finns bl.a limiter och nyckeltal som VD och ekonomichef skall följa upp och rapportera till bankens styrelse och funktion för riskkontroll. Rapportering och uppföljning sker på månads- eller årsbasis beroende på vilken limit/nyckeltal som avses. Limiterna och nyckeltalen anger t.ex. storleken på bankens likviditetsbuffert, lägsta tillåtna belopp på bankens checkräkning samt relationen inlåning/utlåning.

Riktlinjerna anger även att likviditeten dels ska prognostiseras löpande men även stresstestas minst halvårsvis. Stresstesterna ska baseras på minst fyra olika scenarios::

 • Ny extern finansiering är inte tillgänglig och inlåningen minskar med 1,5% per vecka.
 • Marknadsvärdet på tillgångarna i likviditetsreserven minskar med 2,5% per vecka.
 • Minskad allmän tillgång på likviditet leder till ett ökat utnyttjande av beviljade krediter. Ökningen motsvarar 2,5% av beviljade ej utnyttjade krediter per vecka.
 • En kombination av de tre scenariorna.

Utöver riktlinjerna finns även en beredskapsplan som, utöver en tydlig ansvarsfördelning, innehåller instruktioner för hur banken ska komma till rätta med ett eventuellt likviditetsunderskott. Beredskapsplanen anger lämpliga åtgärder för att hantera konsekvenserna av olika typer av krissituationer och innehåller även definitioner på händelser som utlöser och eskalerar beredskapsplanen. Både riktlinjerna och beredskapsplanen uppdateras årligen och ändras vid behov.

Likviditetsreserv (enligt FFFS 2010:7):

Siffror per 2018-12-31
Roslagens Sparbanks likviditetsreserv är uppdelad i följande komponenter:

 • Kassa (exkl. medel som finns i automater eller som är lämnade som säkerhet)
 • Inlåningsmedel i Riksbanken eller i annan bank, förutsatt att de är tillgängliga nästkommande dag
 • Övriga tillgångar som är likvida på privata marknader och belåningsbara i Riksbanken.
  SEK EUR Annnan Valuta
Kassa och inlåningsmedel 936 972 576    
Statspapper 241 121 900    
Säkerställda obligationer 386 611 000    
Företagsobligationer med hög kreditkvalitet 15 089 000    
Summa 1 579 794 476    
Andra likviditetskapande åtgärder (utöver ovan nämnda högkvalitativa tillgångar som ingår i bankens Övrig likviditetsbuffert likviditetsreserv enligt kravet i FFFS 2010:7):
  SEK EUR Annan valuta
Omsättningsbara värdepapper 1 238 308 652    
Summa 1 238 308 652 0 0
 
Finansieringskällor:
  SEK EUR Annan Valuta
Svensk allmänhet (inlåning) 8 198 150 582 23 175 000 3 825 000
Svenska kommuner (inlåning) 527 000 0 0
Kreditinstitut (inlåning) 10 677 000 3 367 000 0
Övriga (inlåning) 36 479 000 39 000 70 000
Summa 8 245 833 582 26 581 000 3 895 000
 
Övrig information
Balansomslutning, tkr 9 827 955
Utlåning till allmänheten, tkr 6 319 874
Inlåning från allmänheten, tkr 8 262 266
Kvoten utlåning/inlåning 76%
 

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att värden påverkas negativt vid en ränteförändring. Ränterisk omfattar inte endast omedelbara effekter på resultaträkningen utan även effekter på tillgångar och skulder i balansräkningen.

Sparbankens styrelse har fastställt att ränterisken uttryckt som duration i eget kapital ej bör överstiga 2 år. Per 18-12-31 uppgick den faktiska durationen till 1,72 år.

Valutarisk

Med valutakursrisk avses risken att värden påverkas negativt när valutakurserna förändras. Enligt Sparbankens riktlinjer för marknadsrisker skall all valutarisk som uppstår i samband med in- och utlåning i utländsk valuta riskavtäckas.

Den exponering som föreligger i sparbankens balansräkning avseende resevaluta är ringa och marknadsvärdering sker per den sista varje månad.

Aktiekursrisk

Med aktiekursrisk avses risken att värden påverkas negativt vid en förändring av aktiekurserna. Roslagens Sparbank innehar av strategiska skäl aktier i Swedbank.

Övriga innehav är av ringa betydelse. Aktierna i Swedbank redovisas som aktier i intressebolag, vilket innebär att dessa redovisas till marknadsvärde om inte nedskrivningsprövning indikerar ett lägre värde. Nedskrivningsprövning genomförs löpande i verksamheten.

Kreditrisk

Den vanligaste risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster.

Med kreditrisk avses risken för förluster till följd av att avtalspart ej fullföljer ingånget avtal.

Sparbankens styrelse har i riktlinjer för Kreditrisker fastställt kriterier för ledningens befogenhet att fatta beslut i kreditfrågor. Särskild vikt skall härvid läggas på en framåtriktad analys där återbetalningsförmågan och kassaflödet är de viktigaste parametrarna. Väsentligt är också att den bedömda risknivån i varje enskilt engagemang får genomslag i prissättningen.

Den av styrelsen fastställda sammansättningen av kreditportföljen följs upp och rapporteras kontinuerligt under året.

Operativa risker

Med operativa risker avses risken för direkta eller indirekta förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och felaktiga system eller till följd av yttre händelser. Sparbankens styrelse har i riktlinjer för operativa risker fastställt att risktagandet så långt som möjligt ska begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart. För operativa risker som kan kvantifieras, ska förlustrisk vägas mot kostnad för att begränsa risken.

Inventering av operativa risker ska vara så fullständig att sannolikheten för att oförutsedda operativa risker uppstår, minimeras.

Kapitaltäckning och Riskhantering

Denna information om kapitaltäckning för Roslagens Sparbank, organisationsnummer 514400-7399, avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kaptialutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Roslagens Sparbank har valt schablonmetod för kreditrisker och basmetod för operativa risker.

  Belopp i tkr
Kapitalbas 2018-12-31
Kärnprimärkapital 1 409 830
Supplementärkapital  
Avdrag innehav i kärnprimärkapitlinstrument i den finansiella sektorn -405 081
Värdejustering pga krav på försiktig värdering -2 422
Total Kapitalbas 1 002 327

 

Riskvägda exponeringsbelopp  
Kreditrisker 5 002 676
Operativ risker enligt schablonmetoden 448 548
Kreditvärdighetsjustering 75
Totalt riskvägt belopp 5 451 299
Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker  
Exponeringar mot institut 176 728
Exponeringar mot företag 1 945 867
Exponeringar mot hushåll 1 331 865
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 1 158 073
Fallerande exponeringar 15 396
Exponeringar i form av säkerställda obligationer 38 857
Företag för kollektiva investeringar 139 523
Aktieexponeringar 142 873
Övriga poster 53 494
Summa riskvägt belopp 5 002 676

 

Krav på Kapitalbasens storlek  
Kärnprimärkapitalrelation 4,50%
Total kapitalrelation 8,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50%
Kontracyklisk buffert 2,00%
Summa kapitalbaskrav 12,5%

 

Specifikation över buffertkrav  
Kapitalkonserveringsbuffert 136 282
Kontracyklisk buffert 109 026
Summa buffertkrav 245 308

 

Kapitalrelationer
 
Kärnprimärkapitalrelation 18,39%
Total kapitalrelation 18,39%
Bruttosoliditetsgrad 10,22%

 

Kapitalkrav  
Kredit- och motpartsrisker 400 214
Operativ risk enligt basmetoden 35 884
Kreditvärdighetsjustering 6
Totalt krav i pelare 1 436 104
Totalt krav i pelare 2 129 096
Buffertkrav 245 308
Totalt kapitalkrav 810 508
Kapitalbas 1 002 327
Kapitalbuffert 191 819